Jianghui Li

Jianghui Li is a research fellow at the University of Southampton, UK.